top of page

REGULAMIN i RODO

Wizyta w gabinecie psychologicznym oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

REGULAMIN  GABINETU  PSYCHOLOGICZNEGO  ELŻBIETA DIETRICH

 

 1. Gabinet Psychologiczny Elżbieta Dietrich realizuje pomoc psychologiczną w ramach diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży oraz diagnozy, konsultacji rodzicielskich i terapii dorosłych (w tym par).

 2. Wizyty konsultacyjne/diagnostyczne/ terapeutyczne odbywają się na zlecenie i za zgodą klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.

 3. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.

 4. Psycholog może zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług i kompetencji, następuje konflikt interesów lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej, niezbędnej do efektywnej pracy relacji między sobą a klientem.

 5. Psycholog ma prawo do odmówienia udzielenia konsultacji czy wsparcia terapeutycznego w przypadku niedostatecznego stanu zdrowia klienta/rodzica dziecka czy dziecka.

 6. Jeżeli zgłaszany problem dotyczy dziecka poniżej 16 roku życia, pierwsze spotkanie konsultacyjne jest spotkaniem z rodzicem/opiekunem bez udziału dziecka.

 7. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy, terapii, konsultacji.

 8. Psycholog zapewnia również dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał jest istotna dla dalszego procesu terapeutycznego, bądź zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka. Sposób przekazywania informacji ustalany jest każdorazowo indywidualnie ze stronami zaangażowanym w proces terapeutyczny.

 9. Psycholog nie udostępnia klientowi ani rodzicowi/opiekunowi dziecka wyników surowych testów diagnostycznych czy surowych danych obserwacyjnych, jak również wytworów w tym notatek terapeutycznych (jeśli takowe istnieją – psycholog nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji), które nie zostały poddane procesowi interpretacji (zapis o ochronie metod i technik pracy psychologa oraz tajemnicy zawodowej regulowane przed kodeks etyczno-zawodowy psychologa pkt 11.2). Możliwe jest wydanie opinii lub/i zaświadczenia dotyczącego zinterpretowanych wyników diagnozy czy prowadzonego procesu terapii.

 10. Psycholog nie wyraża zgody na nagrywanie całości lub części spotkania. Dotyczy to zarówno nagrań audio, video jak i wykonywania zdjęć. Rejestrowanie spotkania lub jego części jest możliwe po wcześniejszym skonsultowaniu i wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników spotkania.

 11. Klient/rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej pomocy.

 12. Czas trwania konsultacji to 50 min. Czas trwania badania diagnostycznego jest zależny od jego typu i wynosi od 50 do 120 min. (klient/rodzic/opiekun zawsze jest informowany o przewidywanym czasie trwania).

 13. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.

 14. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie 607 828 368 lub poprzez portal znanylekarz.pl.

 15. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności Gabinetu Psychologicznego Elżbieta Dietrich – dostępnymi na stronie www.psychologdietrich.pl oraz w gabinecie.

 16. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty w określonym czasie, lub niestawienie się na umówionej wizycie skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.

 17. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie; jeśli nie ma takiej możliwości cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, jeśli jest taka możliwość będzie przedłużone, jeśli nie ma takiej możliwości zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.

 18. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką po zakończeniu wizyty. Wizyty on-line wymagają opłacania przelewem na minimum 24 godziny przed planowanych terminem spotkania.  Płatności przelewem dokonywane są na konto: Gabinet Psychologiczny Elżbieta Dietrich nr: 64 1050 1911 1000 0097 4285 4186.

 19. Klient/rodzic/opiekun dziecka odpowiada za ewentualne uszkodzenia mienia na poziomie poczekalni oraz gabinetu. Wszelkie uszkodzenia klient powinien niezwłocznie zgłosić psychologowi. Klient/rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek pozostawienia porządku w poczekalni w takim stanie, jakim go zastał przychodząc na wizytę. Jeśli psycholog zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w użytkowaniu miejsc udostępnionych w gabinecie, ma prawo do zażądania od klienta niezwłocznego doprowadzenia pomieszczenia do stanu uprzedniej używalności.

 20. Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznym lub na stronie internetowej.

 21. Korzystanie z usług gabinetu psychologiczno-pedagogicznego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani / Pan opiekunem, jest Gabinet Psychologiczny Elżbieta Dietrich z siedzibą w  Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 12/8, e-mail: elzbietadietrich@gmail.com, tel. 607828368

 2. Dane osobowe Pana/Pani, dziecka, opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi (m.in. imiona i nazwiska opiekunów i dzieci; daty urodzenia; adres, e-mail, numery kontaktowe), a także data/y spotkań oraz informacje ujawnione przez klienta potrzebne do przeprowadzenia spotkań, będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia konsultacji i porad psychologicznych, diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej, przygotowania procesu terapii psychologicznej. Dane gromadzone są w tzw. „Karcie Konsultacji Psychologicznych” oraz w materiałach dodatkowych ( arkuszach ćwiczeń, testach, kwestionariuszach).

 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z wybraną przez Pana/Panią formą współpracy.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 5. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom, chyba, że osoba / opiekun osoby, której one dotyczą, złoży pisemny wniosek bezpośrednio u Administratora lub prześle go na adres mailowy Administratora podany w pkt 1.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dotyczą / opiekuna pod którego opieką jest dziecko.

 7. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat chyba, że poprosi Pani/Pan o ich usunięcie. W celu zobaczenia lub skasowania swoich danych prosimy o pisemną prośbę zostawioną u Administratora.

 8. Dane będą przechowywane na szyfrowanym hasłem tablecie Administratora jeśli zostały wyprodukowane w formie dokumentacji elektronicznej lub przesłane drogą mailową lub, jeśli są w formie „papierowej”, w zabezpieczonej szafce w siedzibie Gabinetu.

 9. Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 10. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 11. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 12. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

bottom of page